Algemene voorwaarden

Bella Today is gevestigd in Zoetermeer en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 273322070000. De hieronder genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Bella Today en haar opdrachtgevers. Bella Today accepteert geen Algemene Voorwaarden van een ander partij tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 1: Algemeen

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Bella Today.

Artikel 2: Tarieven

Alle tarieven en prijzen specifiek bedoeld voor particulieren zijn inclusief 21% BTW.
2.1 Bella Today kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt, of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij het per uur boeken geldt het uurtarief. De visagist/hairstylist wordt in dit geval geboekt voor een halve of een hele dag. Een halve dag is gebaseerd op 4 werkuren en een hele dag op 8 werkuren.
2.2 Het eerste overschreden uur overeenkomstig het contract zal worden geboekt als overuur en gefactureerd worden als het basis uurtarief. Eventuele bijkomende overuren zullen eveneens worden gebaseerd op het standaard uurtarief, echter met bijtelling van 50%.

Artikel 4: Reiskostenvergoeding

4.1 De door de visagist/hairstylist gemaakte reiskosten voor zijn of haar werkzaamheden zijn voor de rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op gemaakte openbaar vervoerskosten of in het geval van reizen met de auto op een kilometervergoeding à € 0,33 per kilometer.
4.2 Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn tevens volledig voor de rekening van de opdrachtgever inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk anders overeengekomen door opdrachtgever en Bella Today.

Artikel 5: Annulering

5.1 Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot 48 uur voor de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd. Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever het volgende percentage annuleringskosten verschuldigd:
a) Bij annulering vanaf 48 uur voor de opdracht 50%.
b) Bij annulering vanaf 12 uur voor de opdracht het volledige factuurbedrag.
5.2 Wanneer de opdrachtgever het geboekte bruidsarrangement, waar korting bij is verleend, annuleert na plaatsvinden van de proefsessie wordt deze korting verrekend met het te restitueren bedrag, of is opdrachtgever de reeds verrekende korting verschuldigd aan Bella Today.
5.3 In geval van overmacht w.o. ziekte van de visagist/hairstylist zal Bella Today in overleg met de opdrachtgever een oplossing zoeken. Bella Today kan te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast.

Artikel 6: Betaling van de opdrachten

6.1 Overschrijding betalingstermijn: Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het gehele gefactureerde bedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.
6.2 Kosten van invordering: Alle kosten van invordering bij verzuim van betaling door opdrachtgever, zowel buitengerechtelijk als rechtelijk, komen ten laste van opdrachtgever. Deze worden op een minimum gesteld van 15% van het verschuldigde bedrag.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Nakoming van de afspraken: Bella Today is niet aansprakelijk voor schade, die mocht zijn ontstaan, wanneer visagist/hairstylist bij enige afspraak die al dan niet door tussenkomst van Bella Today tussen opdrachtgever en visagist/hairstylist tot stand is gekomen, niet of gebrekkig nakomt.
7.1 b Schade aan opdrachtgever: Bella Today is niet aansprakelijk voor schade die aan de opdrachtgever wordt toegebracht door een visagist/hairstylist, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de visagist/hairstylist. De opdrachtgever dient binnen 48 uur hiervan telefonisch en schriftelijke melding te maken. Is hier sprake van opzet of grove schuld dan zal de opdrachtgever dit bij de visagist/hairstylist verhalen.
7.2 Schade aan opdrachtgever door Bella Today: Bella Today is niet aansprakelijk voor schade die aan opdrachtgever wordt toegebracht door Bella Today, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Bella Today.
7.3 Vrijwaring door opdrachtgever: Opdrachtgever vrijwaart Bella Today van aanspraken in verband met schade die aan derden is toegebracht door Bella Today of de visagist/hairstylist in uitvoering van de werkzaamheden voor de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Bella Today.
7.4 Bella Today is niet aansprakelijk voor een allergische reactie of ontstekingen die ontstaan door gebruik van penselen en/of make-up producten.

Artikel 8: Huisregels van onze salon

8.1 Men komt alleen naar de salon.
8.2 Als men 15 minuten na aanvangstijd van de afspraak nog niet aanwezig is wordt de afspraak geannuleerd. Hiervoor wordt het volledige bedrag van de behandeling in rekening gebracht.
8.3 Het maken van foto’s, video’s of geluidsopnames is niet toegestaan.
8.4 Kinderen en/of huisdieren zijn niet welkom in de salon, dit uit hygiënisch oogpunt.
8.5 Diefstal wordt direct bij de politie gemeld, en er wordt aangifte gedaan.
8.6 Voor kunstnagelbehandelingen geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.
8.7 Op de nagelstyling is een garantie van 14 dagen na de behandeling van toepassing. Dit geldt alleen als het advies van de nagelstyliste wordt opgevolgd. Bij het niet opvolgen van dit advies is er geen garantie.